תקנון אתר Flik (פליק)

תנאי שימוש באתר Flik

להלן פירוט תנאי השימוש באתר. הגלישה באתר והשימוש בשירותים המוצעים באתר (להלן יחד ולחוד “השימוש באתר”) מהווים הסכמה והצהרה (“המשתמש”), כי קרא את כל התנאים בהמשך והסכים לכל האמור בהם. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי השימוש באתר. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.

כללי

אתר “Flik - רופאי שיניים בקליק” ( להלן: “האתר”) מופעל ע״י חברה לניהול אתרים (להלן: “מפעילת האתר”). האתר מפרסם מידע בנושא מוצרים ושירותים בתחומי הרפואה הדנטאלית, ומציע שירותים ומוצרים שונים בתחומים אלו. בין היתר, מתפרסמות באתר הצעות של בעלי מקצוע, ספקי שירותים ומוצרים בתחומי הרפואה הדנטאלית (להלן: “המפרסמים”). הצעות השירות והמוצרים בתחומי הרפואה הדנטאלית, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד, ואינם מתפרסמים מטעם מפעילת האתר. השירותים ניתנים ע״י מפרסמים אלה ואינם ניתנים ע״י בעל האתר.  

אחריות המשתמש

השימוש באתר Flik מותר באופן פרטי ואישי בלבד. המשתמש מצהיר כי הינו בעל כשירות חוקית להתקשר ולקבל את השרות באתר ווידא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש באתר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעולות שיתבצעו בניגוד לאמור לעיל ו/או על ידי מי שאינו מורשה לכך. במידה והמשתמש ימלא פרטים כלשהם באתר, הינו מתחייב למלא אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ואשר הינו רשאי למסרם ושאינם מהווים פגיעה באדם או גוף אחר.  

כספים

השימוש באתר על ידי המשתמש אינו מצריך תשלום למפעילת האתר והוא ניתן בחינם.  

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזאת למפעילת האתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש באופן הדרוש לקבלת השרות המפורסם באתר, לרבות קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי מצדדים שלישיים באמצעות הפרטים אותם מילא באתר. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאותם צדדים שלישיים שפנו למשתמש, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. מפעילת האתר רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של מפעילת האתר את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש, לצורך שימוש מסחרי. 
המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שמפעילת האתר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות “עוגיות” ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה מפעילת האתר רשאית למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים בהתאם להוראות החוק וכן לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי מפעילת האתר בקשר עם המשתמש לצרכי מפעילת האתר. יובהר כי מפעילת האתר פועלת כמיטב יכולתה על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר, ונוקטת אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ”ל. למרות האמור, מפעילת האתר תהיה רשאית לחשוף מידע בקשר עם המשתמש על פי כל דין כאמור ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או לצורך הגנה על מפעילת האתר ומי מטעמה.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב - 1982 (“חוק התקשורת”) וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”) מאתר פליק ו/או מנותני השירות המפורסמים באתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מאתר פליק ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מאתר פליק ו/או מנותני השירות המפורסמים באתר ו/או מצדדים שלישיים.

אחריות לתכנים

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה איננה אחראית בכל אופן שהוא לתכנים המועלים לאתר ע״י אחרים מלבדה. כל העלאה של תוכן כאמור נעשית כשירות למשתמש בלבד וכפופה לתנאי השימוש. אין באפשרות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לבדוק את כל התכנים ו/או לאשררם. מפעילת האתר, מאפשרת העלאת תכנים/מידע, לרבות תוכן/מידע מקצועי, לצורך הערכת תועלתו על ידי המשתמש בלבד. התוכן/המידע יכול להיות נכון, מדויק ויעיל ויכול שאיננו נכון ו/או מדויק ו/או יעיל. לכן, אין להתייחס אל התוכן/המידע כאל תוכן/מידע רשמי או מומלץ ו/או תוכן/מידע שקיבל את אישורה של מפעילת האתר. על המשתמש לבדוק את נכונותו ו/או דיוקו ו/או יעילותו ולהעריך את התוכן/המידע בעצמו ובאמצעות מומחה מהתחום אליו קשור התוכן/המידע. האתר אינו מתיימר לספק כל ייעוץ בין בתחומים בריאותיים, אסתטיים, משפטיים או אחרים, או לתת עצה אחרת בתחומים אחרים הדורשים ניסיון, מומחיות או הכשרה לרבות טיב או איכות או בטיחות השירותים המוצעים באתר. על המשתמש להיוועץ במומחה בקשר לתוכן/למידע שבאתר. תכנים/מידע שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ/ טיפול מקצועי.  

אחריות למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים

מפעילת האתר אינה אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר ו/או לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים למשתמש על ידי צדדים שלישיים בעקבות פנייתו באמצעות האתר (הכול להלן “תכנים מצדדים שלישיים”). הופעת תכנים מצדדים שלישיים באתר אינה מעידה על תמיכתה של מפעילת האתר ו/או אחריותה ו/או התחייבותה לתכנים, למוצר/השירות, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר (בין באמצעות קישור ובין באמצעות “באנר”) המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר (“אתר חיצוני”), אינה מעידה על כך כי מפעילת האתר אחראית ו/או שולטת בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים. יובהר כי אין כל התחייבות כי בעקבות פעילות המשתמש באתר יקבל המשתמש פניות ו/או הצעות מצדדים שלישיים בקשר עם תכני האתר ו/או בכלל. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי פרטי המשתמש יועברו לכמות מסוימת של צדדים שלישיים בקשר עם האתר ו/או בכלל. הצדדים השלישיים שיקבלו את פרטי המשתמש יתכן ולא יהיו קשורים במישרין לנושא האתר.  

קניין רוחני

המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים עימה. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של מפעילת האתר, בין אם פורסם על ידה או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לפגוע בהגבלת אחריות מפעילת האתר כאמור לעיל ולהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר. 
כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילת האתר או בבעלותו של צד שלישי הקשור עימה. שימוש כלשהו שאינו מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר ו/או אותו צד שלישי שסימני המסחר הינם בבעלותו. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.  

הפרעות לשימוש באתר

המשתמש מתחייב להימנע מכל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:

  • כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע״י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, ו/או, משלוח הודעות ו/או מילוי פרטים באתר באופן העלול לעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בעלי הפרטים ו/או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, גסות וכד’.
  • באופן היכול לגרום לתביעה, נזקים ו/או הפסדים (בהם גם הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש שאינו הולם ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה שאסורה על פי חוק המחשבים, התשנ”ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ”ח - 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו. המשתמש באתר מתחייב כי הוא נוקט אמצעי אבטחה סבירים להגנה על המחשב ממנו נעשית ההתקשרות לאתר, לרבות כנגד אמצעי פריצה, וירוסים, ואמצעי מעקב על פעילות המחשב והמידע השמור בו, ומסיר כל אחריות ממפעילת האתר כנגד כל נזק/ים שיגרמו לו עקב כשל בציוד. המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה מיד לדרישתה הראשונה עם הפרתו את האמור לעיל.
  • חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים.

שחרור מאחריות

המשתמש משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או כתוצאה מכך ומצהיר כי השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר בזאת את מפעילת האתר מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, לגופו וכל נזק אחר, היה וייגרם נזק כזה, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.
המשתמש משחרר בזאת את בעלי האתר, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, בעלי המניות וכדומה, משוחררים מכל אחריות באשר להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או הונאה, שינבעו או שעלולים להיווצר עקב השימוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יש להתייעץ התייעצות אישית ברופא או מטפל מוסמך אחר לפני קבלת כל טיפול רפואי או פרה - רפואי, לרבות נטילת כל תרופה או שימוש במכשירים או אביזרים. בכפוף לכל דין, מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה איננו ולא יהיה אחראי לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לכל אדם לרבות בעקבות כל טיפול ו/או כל שירות ו/או שימוש במידע/תוכן המפורסם באתר זה ו/או כל שימוש אחר באתר ו/או כתוצאה ממידע שגוי או לא מדויק המופיע בתכני האתר או באתרים הקשורים אליו והמקושרים אליו.  

תקלות

מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. יחד עם זאת, מפעילת האתר לא תישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צדדים שלישיים ו/או כל גורם אחר, שאינו בשליטת מפעילת האתר. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואיננה מתחייבת כי מידע זה ישמר.  מפעילת האתר איננה מתחייבת לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית להשבית את האתר באופן יזום מזמן לזמן כדי לשדרג/לעדכן/לתחזק ולמחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר וזאת לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי.

תלונות משתמש

כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני info@kliktic.com, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע ופירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. מפעילת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך איננה מתחייבת ללוחות זמנים כלשהם ואיננה מתחייבת כי תפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה תפעל מפעילת האתר לפי המתחייב על פי הדין בישראל.

שאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר

במידה וברצונך לשאול שאלות בנוגע לאמור בתנאי השימוש באתר, אנא פנה/י אלינו לכתובת המייל info@kliktic.com ונשמח להבהיר כל שאלה בהקדם האפשרי.

תחום שיפוט

על השימוש באתר יחול הדין של מדינת ישראל והוא בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל האמור בתנאי השימוש באתר תהיה הסמכות של בית המשפט בתל-אביב.


מצאו את מרפאת השיניים הטובה ביותר עבורכם